Program IV Kongresu KME

Program IV Kongresu KME

09.30 – 09.45

Otwarcie Kongresu
Barbara Adamska, Przewodnicząca Kongresu

Opening of the Congress
Barbara Adamska, Chairwoman of the Congress

09.45 – 10.15

Wykład otwierający Kongres, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Opening lecture Congress, prof. dr hab. Eng. Jan Popczyk, Silesian University of Technology

10.15 – 10.40

Możliwości biznesowe użytkowania magazynów energii, Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Business opportunities for the use of energy storage, Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

10.40 – 12.00

Panel dyskusyjny: Czy polska energetyka potrzebuje magazynów energii? Moda czy niezbędny element systemu elektroenergetycznego?
Zaproszeni goście: Wojciech Lubczyński, PSE S.A, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska, Ireneusz Zyska, Poseł na Sejm RP

Discussion panel: Does the Polish energy sector need energy storage? Fashion or the necessary element of the power system?

Invited guests: Wojciech Lubczyński, PSE S.A, prof. dr hab. Eng. Jan Popczyk, Silesian University of Technology, prof. dr hab. Eng. Konrad Świrski, Warsaw University of Technology, Ireneusz Zyska, Member of the Polish Sejm

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

Coffee break

12.15 – 12.40

Magazyny energii jako środek zaradczy na niewystarczające parametry jakościowe energii na potrzeby procesów technologicznych, Henryk Koseda, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Energy storage as a remedy for insufficient energy quality parameters for the needs of technological processes, Henryk Koseda, Institute of Power Engineering, Gdańsk

12.40 – 13.00

Rozwój elektromobilności wyzwaniem energetycznym dla samorządów, OSD i przedsiębiorców – czy magazyny energii mogą wesprzeć rozwój infrastruktury służącej ładowaniu pojazdów elektrycznych?

Development of electromobility as an energy challenge for local governments, DSOs and entrepreneurs – can energy depots support the development of infrastructure for charging electric vehicles?

13.00 – 14.00

Panel dyskusyjny: Nowoczesny przemysł, elektryczny transport, słabe sieci – czy magazyny energii stanowią realne wsparcie?
Zaproszeni goście: prof. dr hab. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski*, dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Henryk Koseda, Instytut Energetyki, Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator S.A.

Discussion panel: Modern industry, electric transport, weak networks – are energy stores a real support?

Invited guests: prof. dr hab. Grzegorz Benysek, University of Zielona Góra, dr Janusz Michałek, President of the Katowice Special Economic Zone, Henryk Koseda, Institute of Power Engineering, Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator S.A.

14.00 – 14.45

Lunch

14.45 – 15.05

Dostępne technologie magazynowania energii: zastosowania, koszty, Barbara Adamska, ADM Poland

Available energy storage technologies: applications, costs, Barbara Adamska, ADM Poland

15.05 – 15.25

Magazyny energii:  jak sfinansować projekty B+R oraz na inwestycje? Beata Cichocka – Tylman, BCT Doradztwo

Energy magazines: how to finance R&D projects and investments? Beata Cichocka – Tylman, BCT 

15.25 – 15.45

Magazyny przepływowe – szeroki zakres funkcjonalności, Paweł Grabowski, Stay-On

Flow storage – a wide range of functionalities, Paweł Grabowski, Stay-On

15.45 – 16.00

Podsumowanie Kongresu

Summary of Congress.


Więcej na temat Kongresu: kme.org.pl


* Program Kongresu może nieznacznie ulec zmianie